Miféle férgek fojtogatják a torkot


miféle férgek fojtogatják a torkot

A lengyel nép élete. Matusiak Simontól, fordította Katona Lajos A lengyel nép élete. Matusiak Simontól, fordította Katona Lajos Népjellem.

Tessék panaszt tenni!

Történetük a hitetlenek ellen vívott véres harczok szakadatlan lánczolata; az irodalomban is az illeti meg legmélyebben a lengyel nép lelkét, a mi a nemzeti érzést legbensőbben egybeforrasztja a vallásos érzülettel. Katholikus és lengyel neki egy és ugyanaz; sőt a vallásos érzűlet a népnél még a nemzetinél is erősebb.

A kiegyezéshez vezető út - Humans of History

A lengyel paraszt nyakán mindig vagy kereszt, vagy érmecske, olvasó vagy skapuláre függ. Minden mezei és dűlő-úton szentképek, szobrok vagy kápolnácskák állanak. Családi élete szeplőtlen; hamis eskü szinte hallatlan nála, nagyobb bűnök és vétségek a nép alacsony fokú műveltsége mellett is föltűnően ritkák. Hűséges becsületesség, kötelességtudás mélyen begyökerezvék a nép lelkébe.

Még a halál sem valami borzalmas a lengyel nép szemében.

Tizenhat őrizetbe vétel, tizennégy sérült rendőr

Isten akarata, úgy mond, és teljes nyugalommal készűl el reá. Hiszen a síron túl új élet van, csakhogy a földinél sokkal szebb, mert bú és gond nélküli; aztán meg a másvilágon viszontlátja mindazokat, akiket itt alant szeretett s velük együtt fog a mennyei dicsőségnek örvendeni. Innen van ismeretes bátorsága is, melyet Ausztriának az utóbbi száz év alatt viselt összes háborúiban bebizonyított.

A lengyel paraszt tehát kitűnő katona; annál kitűnőbb, mivel vakon engedelmeskedik, vezetőihez hűségesen ragaszkodik s minden fáradságban, szenvedésben bámúltos kitartású. Szereti az éneket és zenét, de nem annyira, mint a cseh, hanem csak amúgy katonaként, a ki dob- vagy trombitaszó nélkül nem tud gyalogolni; szabad idejét fütyölés, ének, táncz, zene és verekedés nélkül nem igen tudja eltölteni.

miféle férgek fojtogatják a torkot

Mindig kell valaminek a fülében csengenie; ha más nem, legalább emberi beszéd vagy cselekvés zaja legyen. Ilyenformán a táncznak és zenének sem volna e népnél semmi értelme, ha egyúttal nem dalolna is hozzá. A zenésznek azt a nótát kell játszania, a melyet ő eléje énekel, és csak erre a nótára tánczol.

miféle férgek fojtogatják a torkot

Táncz közben pedig mindúntalan akkorákat dobbant, hogy a padló csakúgy reng; e dobogás nélkül nem volna teljes a mulatsága, nem is lenne lengyel a táncza.

Dala rövid és mesterkéletlen, dallama igen egyszerű, de mind a kettő magvas, férfias erejű.

ISTEN CSODÁI.

Ha az ifjak dalolnak, tánczolnak és dobogtatják a padlót, az öregek is lármásan mulatnak. Ez a lárma igazán jellemző lengyel dolog s körűlbelűl egy tábor zsivajához hasonlítható. A mély vallásosság és az abból fakadó lelki egészség kapcsolatban a katonai bátorsággal, a szív üde ifjúságával és az őszinte zajos vígadozással, a harsogó kaczagással: ez a lengyel nemzeti szellem virága, mely annál szebb és becsesebb, mivel semmi természetietlen sincs benne s az egészet mégis bizonyos komoly méltóság jellemzi, mely tekintetben a lengyel nép még leginkább a némethez hasonlít.

Munkásságán, gazdasági ismeretein és fölvilágosúltságán kivűl épen ez a komolysága az, a mi a németben a lengyel parasztnak leginkább tetszik, mert e tulajdonság mintegy az ő saját természetének a visszatürköződése.

Egy embert kiemeltek a demonstrálók közül, könnygázt is bevetettek. Kezd eldurvulni a tüntetés, könnygázt fújnak a rendőrök A rendőrség figyelmeztette a tüntetőket, hogy a demonstráció elvesztette békés jellegét, mert tojással, petárdával, füstbombákkal dobálták a rendőröket. És kor, a péntek este folyamán először könnygázt vetettek be a rendőrök. Előtte felszólították a tüntetőket az erőszak és a jogsértő magatartás befejezésére.

Rokon vonás közöttük még a nagy becsűletesség is, mert mind a kettő esküdt ellensége a hazugságnak és a csalásnak. Épen azért a lengyel paraszt egy csöppet sem elfogúlt a német földmíves iránt már csak azért sem, mert mind a ketten egy valláson vannak. Megcsalni, rászedni könnyű a lengyel parasztot, mert gyanútlan és senkiben sem tesz föl rosz akaratot; a saját maga szántából azonban soha sem fog valami könnyelmű, léha dologba. E tekintetben még a nemzet fölvilágosúltabb rétegeinél is különb.

Ebből a tulajdonságából magyarázható meg mindenekelőtt a lengyel földmíves osztálynak fegyveres fölkelésekben való csekély részvétele is; a nép ezeket mindig kalandos vállalatoknak tekintette.

  1. *** RÉSZLET ***
  2. The Project Gutenberg eBook of Török világ Magyarországon (1. rész) by Mór Jókai
  3. Egymás mellett fekszünk: a folyó meg én, gyenge füvek alusznak a szívem alatt.
  4. Murád közelebb intette magához perzsa udvari írnokát, aki vaksi szemeihez emelve a véres vásznat a fejét ingatta.

A paraszt józan esze valósággal közmondásossá is lett a lengyeleknél. Véralkatának heves volta miatt azonban czivakodás közben könnyen kizökken a béketűréséből, s ha dühbe jön, bizony hamar önbíráskodásra is ragadtatja magát és az öklével szerez magának elégtételt.

Ily esetekben aztán nagyon meggondolatlan és félelmesen vad is tud lenni; tomboló haragja miféle férgek fojtogatják a torkot hamar lecsillapúl s nyomába megbánás és az elkövetett bántalom jóvátételének forró vágya következik. Gyűlölködés vagy hosszú időn át táplált boszúszomj szokatlan e népnél. A sértéseket hamar és könnyen megbocsátja; ellenben híven és sokáig megőrzi emlékét mind annak a jónak, a melyben valaha valakitől részesűlt.

Az uralkodóház a lengyel földmívelő szívének egész hevével és lelkének egész mélyéből ragaszkodik.

miféle férgek fojtogatják a torkot

A régibb uralkodók közűl főkép Mária Terézia nemes alakja él a nép hálás emlékezetében és hagyományában. Neve épenséggel közmondásossá lett; mert ha a lengyel paraszt azt akarja mondani, hogy valami Galicziában mr nagyon régi időben történt, akkor így szól; ez még Mária Terézia korában volt. A mi pedig a népnek jelenleg kegyesen uralkodó fejedelmünkhöz való szeretetét illeti, bátran állíthatni, hogy törzsökös nemzeti lengyel királynak sem lehetnének hívebb és készségesebb alattvalói.

Számos elbeszélés dicséri jámborságát, irgalmas jó szívét és nemes lovagiasságát, a mely erények még a legegyszerűbb lengyel lelkében is élénk visszhangot keltenek.

Épen azért a szeretett uralkodó minden újabb látogatása nagy örömet okoz és azon vágyat tartja folyton ébren, vajha mennél gyakrabban láthatnák.

REJTŐ JENŐ: A HÁROM TESTŐR AFRIKÁBAN

A katonai szolgálat ugyan a földmívesnek mindig nehezére esik, mert elvonja őt megszokott munkájától; s ez Galicziában sincs másként.

De a lengyel parasztnak, mint az egész lengyel népnek is már vérében van a katonás szellem; így tehát könnyen belé is szokik a szolgálatba s azt csakhamar meg is szereti.

Olvasó közönségem iránti kötelességet reménylek teljesíteni, a midőn jelen művemben ugyanazon időszak képeit adom vissza, melyből «Erdély aranykorát» vettem. E két regény között nem kivánok művészi összefüggést kerestetni, — ha volna, az mindkettőnek hibája lenne; csupán a kor vezéreszméi közösek, melyek mindkettőn keresztül folynak s miknek jellemzése volt fő törekvésem. Lehet, hogy ezen tárgyak nem érdekesek, de tanulságosak; lehet, hogy ezen kor nem gazdag dicsőségben, de gazdag erényekben és bölcseségben. Tán választhattam volna fényesebb időszakot Magyarország történetéből, hol rajzolásaim gyöngeségét a szinek ragyogása pótolta volna; ámde egy nemzetet nem a szerencse, hanem a balsors jellemez; s az alakok, melyek itt felmerülnek, bár nem félistenek, de egész emberek. Erdély ez időszakban az európai önálló birodalmak sorában áll, mely saját kormányzattal, törvénynyel, uralkodó vallással, fejedelmi udvarral bir, hol az ausztriai, franczia, lengyel és török birodalmak követei állandóul tartózkodnak.

Határozottabb politikai meggyőződése a galicziai lengyel népnek nincs, de vannak egészséges politikai ösztönei.

Lelke mélyén conservativabb, mint talán a föld bármely más népe; családi és egyéb életkörűlményeiben aristokrata. Krakó vidéki lengyel népviseletek.

miféle férgek fojtogatják a torkot

Ajdukiewicz Zsigmondtól A lengyel paraszt rendesen középtermetű, erős és izmos, széles vállú; megnyerő, sőt gyakran igazán szép arczvonásai és kiváló értelmi tehetségei vannak. Lassú ugyan az eszejárása, de az oly dolgokban, a melyekhez ért, helyes az ítélete. Fölvilágosúltság és gazdasági miféle férgek fojtogatják a torkot tekintetében ugyan még hátrább van Ausztria boldogabb tartományainak lakosságánál, de az alkotmányos korszak óta itt is szemmellátható, sőt tetemes haladás mutatkozik.

A felsőbb iskolákat látogató paraszt fiúk legnagyobb része a papi pályára lép, mert a szülők ezt szeretik legjobban.

miféle férgek fojtogatják a torkot